Algemene Voorwaarden Blendio

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: De Wederpartij van Gebruiker, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Gebruiker: Blendio, gevestigd te Scherpenzeel, KvK-nummer 65102193.
3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij, waaronder ook begrepen de overeenkomst op afstand, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
4. Wederpartij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Gebruiker een Overeenkomst tot het aannemen van werk en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van Zaken sluit en tevens iedere persoon met wie Gebruiker onderhandelt over de totstandkoming daarvan.
5. Werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en daarbij geleverde zaken en materialen.
6. Zaken: alle zaken, waaronder begrepen materialen, die geleverd worden in het kader van de Overeenkomst, of onderwerp van de Overeenkomst zijn.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Gebruiker, op alle door Wederpartij gedane aanvragen, op alle door Gebruiker gedane prijsopgaven en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen Gebruiker en Wederpartij, alsmede op alle (hierop) voortbouwende overeenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Gebruiker en Wederpartij.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door Gebruiker zijn geaccepteerd.
2.4 Gebruiker behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De betreffende wijzigingen en/of aanvullingen zijn vanaf vijf werkdagen na schriftelijke kennisgeving bindend voor Wederpartij.
2.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbod, totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na verzending, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De van de offertes en aanbiedingen deel uitmakende documenten, zoals (technische) beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, berekeningen en andere gegevens, zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Gebruiker is hier echter geenszins aan gebonden. Alle bij de offertes en aanbiedingen verstrekte informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken blijven (het intellectuele) eigendom van Gebruiker. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden aan Gebruiker.
3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte of aanbieding is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Behoudens het hierna in de artikelen 3.6 en 3.7 gestelde komt een Overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij eerst dan tot stand nadat Gebruiker de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
3.6 Indien geen van beide partijen de Overeenkomst schriftelijk bevestigt en Gebruiker met instemming van Wederpartij een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
3.7 Indien Wederpartij de offerte of aanbieding langs elektronische weg aanvaard, bevestigt Gebruiker langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de offerte of aanbieding. Na het verzenden van deze bevestiging wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. 3.8 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3.9 Wederpartij machtigt Gebruiker om de Overeenkomst door een door Gebruiker aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip, te laten uitvoeren. Gebruiker is niet aansprakelijk voor door deze derde veroorzaakte schade.
3.10 Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. Wijziging van de Overeenkomst / Meer- en minderwerk
4.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke Overeenkomst, van welke aard ook, dienen tijdig en schriftelijk door of namens de Wederpartij te worden ingediend. Worden de wijzigingen niet tijdig en/of niet schriftelijk gemeld, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van Wederpartij. Gebruiker zal uitsluitend de verzochte wijzigingen doorvoeren, indien deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht van Gebruiker om het meerwerk in rekening te brengen en de termijn van uitvoering te wijzigen.
4.2 Wijzigingen in de Overeenkomst als gevolg van fouten of gebreken in de door Wederpartij of een derde ter uitvoering van de Overeenkomst verstrekte plannen tekeningen berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, die niet redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, geven Gebruiker het recht om het meerwerk in rekening te brengen en de termijn van uitvoering te wijzigen.
4.3 Bijkomende werkzaamheden of kosten als gevolg van asbesthoudende materialen welke niet vooraf zichtbaar waren of door de Wederpartij gemeld zijn, geven Gebruiker het recht om het meerwerk in rekening te brengen en de termijn van uitvoering te wijzigen.
4.4 Indien de Overeenkomst ten gevolge van aan Gebruiker niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft Gebruiker het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig gewijzigd wordt dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen eventuele meer-of minderkosten worden verrekend.

5. Prijzen
5.1 Tenzij Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven, zijn de door Gebruiker genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief overige op de Overeenkomst vallende belastingen en exclusief reis-, vervoers-, verpakkings- en algemene kosten.
5.2 Gebruiker is bevoegd de met Wederpartij overeengekomen prijs te allen tijde te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, dan wel indien dit het gevolg is van kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan Gebruiker. Wederpartij is in een dergelijk geval gebonden aan deze wijziging, doch heeft – indien de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt – dan wel de bevoegdheid om de overeenkomst met Gebruiker binnen vijf werkdagen na de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden. 5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst de kosten van in verband met de Overeenkomst te gebruiken materialen of loonkosten stijgen met meer dan 5%, is Gebruiker gerechtigd om de prijs van het werk aan te passen. Wederpartij is alsdan gerechtigd om in plaats van de prijsverhoging, het werk te beperken tot de oorspronkelijke prijs.
5.4 Tenzij Gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bevestigd, dient betaling steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
5.5 Tenzij Wederpartij aangemerkt wordt als Consument, is Wederpartij nimmer bevoegd het aan Gebruiker verschuldigde bedrag met enig ander bedrag te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting(en) jegens Gebruiker op te schorten.

6. Verplichtingen Wederpartij
6.1 Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken (waaronder begrepen materialen en deugdelijke voorzieningen, zoals elektriciteit, gas en water), welke Gebruiker overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld. Indien Wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig aan voormelde verplichting voldoet, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Wederpartij in rekening te brengen.
6.2 Indien Wederpartij enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden Gebruiker te vrijwaren voor de door haar geleden en te lijden schade als gevolg van de verwezenlijking van dit risico.

7. Termijnen en (op)levering
7.1 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Gebruiker in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.2 De overeengekomen of opgegeven termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetaling en alle door Wederpartij en/of derden te verstrekken informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken en dat de plaats waar de Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd naar het oordeel van Gebruiker zodanig is dat met de uitvoering van het werk kan worden begonnen.
7.3 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Gebruiker dit Wederpartij schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld en Wederpartij het werk aanvaardt of goedkeurt, dan wel na verloop van 8 dagen nadat Gebruiker schriftelijk aan Wederpartij heeft medegedeeld dat het werk opgeleverd is en Wederpartij heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen dan wel heeft nagelaten om binnen deze termijn zichtbare gebreken schriftelijk aan Gebruiker te melden, dan wel indien Wederpartij het uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
7.4 De kennisgeving van Gebruiker dat het werk opgeleverd is, kan bestaan uit een uit een schriftelijke mededeling dan wel het toezenden van een eindfactuur.
7.5 Indien er wordt vastgesteld dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen niet van oplevering kan worden gesproken, zal Gebruiker na overleg met Wederpartij een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed is voor oplevering.
7.6 Kleine gebreken zullen door Gebruiker zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door Wederpartij opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is Gebruiker slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen de onderhoudstermijn van 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De kosten voor deze werkzaamheden zijn voor rekening van Wederpartij, tenzij de oorzaak aan Gebruiker valt toe te rekenen.
7.7 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien vertraging optreedt, welke Gebruiker niet kan worden aangerekend.
7.8 Levering geschiedt ‘af vestiging’ van Gebruiker. Alle risico’s ter zake de door Wederpartij gekochte Zaken gaan vanaf het moment dat de Zaken worden ingeladen om getransporteerd te worden over op Wederpartij.
7.9 Na levering (zoals omschreven in artikel 7.8) zijn de Zaken voor risico van Wederpartij, ook indien Gebruiker of een door hem ingeschakelde derde nadien nog werkzaamheden (heeft) verricht met of aan de geleverde Zaken.

8. Overmacht
8.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te (doen) ontbinden en/of op te zeggen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen jegens Wederpartij na te komen.
8.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog(sgevaar), oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
8.4 Gebruiker kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
8.5 Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van (de uitvoering van) de Overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
8.6 Opschorting, wijziging of ontbinding van (de uitvoering van) de Overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Wederpartij niet van haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

9. Verzuim Wederpartij, opschorting en ontbinding
9.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij niet, niet volledig en/of niet tijdig, aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst voldoet, na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij haar verplichtingen niet en/of niet tijdig zal nakomen, in geval Wederpartij door Gebruiker verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en deze zekerheden onvoldoende zijn of indien door vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen, dan zijn de vorderingen van Gebruiker onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Gebruiker is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met Wederpartij en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging van de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen.
9.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst (tussentijds) te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich andere omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
9.3 Indien Gebruiker op grond van het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 de Overeenkomst overgaat tot (tussentijdse) ontbinding van de Overeenkomst heeft Gebruiker het recht om de werkzaamheden die werden verricht en bestede of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening te brengen.
9.4 Indien wederpartij de overeenkomst beëindigt voordat het werk is opgeleverd als bedoeld in artikel 7, maakt Gebruiker aanspraak op de voor het gehele werk geldende prijs verminderd met de besparingen.
9.5 Over de tijd dat Wederpartij met haar verplichtingen in verzuim is, is Wederpartij over het aan Gebruiker verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, verhoogd met 2%, ongeacht of Wederpartij al dan niet als Consument wordt aangemerkt.
9.6 Nadat Wederpartij in verzuim is gekomen, is Gebruiker bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van Wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het – met inbegrip van de verschuldigde rente – door Wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 500,00. Indien Wederpartij een consument is, bedragen deze kosten maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  10.1 Al het door Gebruiker aan Wederpartij geleverde blijft eigendom van Gebruiker totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  10.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten machtigt Wederpartij Gebruiker onherroepelijk om, indien Wederpartij niet voldoet aan haar (betalings- ) verplichtingen jegens Gebruiker zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen aan deze terugname.

  11. Onderzoek en reclames
  11.1 Wederpartij dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde haar ter beschikking wordt gesteld. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Wederpartij dit terstond schriftelijk aan Gebruiker te melden. Indien niet terstond en uiterlijk binnen één werkdag na ontvangst te dezer zake is gereclameerd, dan gelden de door Gebruiker geleverde zaken, alsook de gegevens op de afleveringsbonnen en/of soortgelijke documenten, als juist en volledig door Wederpartij aanvaard. 11.2 Wederpartij dient ten aanzien van gebreken die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, doch voor het eerst nadien aan de dag treden, uiterlijk binnen twee werkdagen na levering schriftelijk te reclameren.
  11.3 Indien Wederpartij niet binnen de termijnen als bedoeld in de artikelen 11.1 en 11.2 reclameert, dan kan Wederpartij geen rechten ontlenen aan haar reclame.
  11.4 Indien door Wederpartij tijdig, als bedoeld in de artikelen 11.1 en 11.2, is gereclameerd en de reclame, naar het oordeel van Gebruiker, gegrond blijkt te zijn, dan zal Gebruiker de gebreken kosteloos herstellen, zonder dat Wederpartij daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
  11.5 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 11.4 te kunnen beroepen, dient Wederpartij: – Gebruiker tijdig, als bedoeld in de artikelen 11.1 en 11.2, schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen; – te bewijzen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker – te bewijzen dat de gebreken zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de geleverde zaken; – te bewijzen dat de door Gebruiker geleverde zaken na levering door Gebruiker niet (verder) door Wederpartij en/of een derde zijn verwerkt, behandeld of anderszins zijn bewerkt; – Gebruiker alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
  11.6 Indien de kosten van herstel, naar het oordeel van Gebruiker, niet in verhouding staan tot het belang van Wederpartij, dan heeft Wederpartij – indien Gebruiker ter zake aansprakelijk is – recht op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, waardoor Wederpartij geen recht meer heeft op herstel. Gebruiker is in dat geval nimmer voor meer aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die zij zou hebben gemaakt bij nakoming van de in artikel 11.4 omschreven verplichting.
  11.7 Terugzending van het door Gebruiker geleverde komt voor rekening en risico van Wederpartij.

  12 Aansprakelijkheid
  12.1 De aansprakelijkheid van Gebruiker als bedoeld in artikel 11.6, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel 12.
  12.2 Gebruiker kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; b. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
  12.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie. 12.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Gebruiker leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Gebruiker afgesloten verzekering aanspraak geeft.
  12.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 12.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot het door Gebruiker voor de desbetreffende Overeenkomst aan Wederpartij in rekening gebrachte koopprijs, met een maximum van € 15.000,00.
  12.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor zet- en krimpscheuren, schade aan houten delen van het werk als gevolg van houtworm, boktor en ander insecten.
  12.7 Gebruiker is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in de door Wederpartij of een derde ter uitvoering van de Overeenkomst verstrekte plannen tekeningen berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften.
  12.8 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is Gebruiker in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is. Tevens is Gebruiker niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in of aan de geleverde zaken respectievelijk de door Gebruiker verrichte werkzaamheden indien: – het, gelet op de omstandigheden van het geval, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip van levering door Gebruiker; – het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van het feit dat de door Gebruiker geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden in overeenstemming zijn met dwingende overheidsvoorschriften; – de door Gebruiker geleverde zaken voldoen aan de specifiek overeengekomen eisen aan de zaken, waaronder bijvoorbeeld de overeengekomen dikte, zwaarte, afmetingen en doorsneden van de zaken; – het gebrek te wijten is aan informatie, instructies, gegevens en aanwijzingen die door of namens Wederpartij aan Gebruiker zijn verstrekt.
  12.9 Wederpartij vrijwaart Gebruiker volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Gebruiker aan Wederpartij geleverde zaken respectievelijk de door Gebruiker verrichte werkzaamheden.
  12.10 Gebruiker verstrekt geen garanties. Gebruiker is uitdrukkelijk niet gebonden aan door haar leveranciers, dan wel door overige derden, verstrekte garanties. Wederpartij kan jegens Gebruiker dan ook geen rechten (doen) ontlenen aan door (toe)leveranciers van Gebruiker, dan wel door overige derden, verstrekte garanties.
  12.11 Elke aansprakelijkheid van Gebruiker vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de zaken door Gebruiker zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden door Gebruiker zijn verricht. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Wederpartij jegens Gebruiker verjaart door verloop van één jaar nadat Wederpartij Gebruiker schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

  Artikel 13 Verwerking van persoonsgegevens
  13.1 Indien Gebruiker persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna te noemen: “de AVG”)) verwerkt of laat verwerken, dan zal Gebruiker met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Gebruiker wordt in dat geval aangemerkt als verwerker zoals bedoeld in de AVG en zal als zodanig aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de AVG voldoen. In dat geval zal tussen Gebruiker en Wederpartij een verwerkingsovereenkomst in de zin van de AVG worden gesloten, waarin de afspraken tussen partijen zullen worden vastgelegd.
  13.2 In geval van verwerking van de in lid 1 van dit artikel bedoelde persoonsgegevens staat Wederpartij ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van de betreffende betrokkenen of derden. Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door Wederpartij van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking van de persoonsgegevens is veroorzaakt, indien bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot Gebruiker als verwerker gerichte verplichtingen van de AVG dan wel in strijd met de schriftelijke instructies van Wederpartij is gehandeld.
 2. Overige bepalingen
  14.1 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
  14.2 Mocht een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling van deze Algemene Voorwaarden (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
  14.3 Op elke rechtsverhouding tussen Wederpartij en Gebruiker, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
  14.4 Alle geschillen tussen Gebruiker en Wederpartij, zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht te Arnhem, tenzij Wederpartij als Consument wordt aangemerkt en deze Consument binnen een maand nadat Gebruiker zich schriftelijk jegens deze Wederpartij op dit beding heeft gewezen, schriftelijk aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
  14.5 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

  Mei 2021